תצהיר הגנה על המידע על פי הוראות DSGVO (התקנה הכללית בדבר הגנה על פרטיות המידע של האיחוד האירופי) (להלן – "התקנה")

I. שם וכתובת הישות האחראית
החברה הנושאת באחריות לציות לתקנת ההגנה על פרטיות המידע ולחוקי הגנה על פרטיות המידע לאומיים אחרים של המדינות החברות, כמו גם לתקנות חוקיות אחרות בנושא ההגנה על פרטיות המידע (להלן – "הממונה"), היא:

Erben-Ermittlung Emrich Zossen GmbH & Co. KG
Am Marktplatz 7/8
15806 Zossen
טלפון: +49 (0)3377 3305522
פקס: +49 (0)3222 6888062
דוא"ל: verwaltung@ee-erbenermittlung.de

כתובת הממונה על ההגנה על המידע

Am Marktplatz 7/8
15806 Zossen
טלפון: +49 (0)3377 3305522
פקס: +49 (0)3222 6888062
דוא"ל: datenschutz@ee-erbenermittlung.de

II. כללי – עיבוד מידע
1. היקף העיבוד של המידע האישי
אנו מעבדים מידע אישי של המשתמשים שלנו, באופן עקרוני רק כאשר הדבר נדרש לבניית אתר אינטרנט תפעולי תקין ולהצעת התכנים והשירותים שלנו. עיבוד המידע האישי של המשתמשים שלנו מתבצע באופן שוטף רק לאחר קבלת הסכמת המשתמש. יוצאים מן הכלל חלים במקרים שבהם הפנייה לקבלת ההסכמה מראש אינה אפשרית מסיבות מעשיות וכאשר עיבוד המידע מותר על פי חוק.

2. הבסיס החוקי של עיבוד המידע האישי
כל אימת שאנו מקבלים את הסכמת האדם הנוגע בדבר ליישום נהלי עיבוד המידע, מהווה סעיף 6, ס"ק 1(א) של התקנה את הבסיס החוקי.
סעיף 6, ס"ק 1(א) של התקנה מהווה את הבסיס החוקי גם בעת העיבוד של מידע אישי הדרוש לביצוע חוזה שהאדם הנוגע בדבר מהווה בו צד. האמור לעיל תקף גם בעבור נהלי עיבוד הנדרשים לביצוע צעדים טרום-חוזיים.
כל אימת שנדרש עיבוד של מידע אישי לצורך עמידה בהתחייבות חוקית של החברה שלנו, כי אז מהווה סעיף 6 ס"ק 1(ג) את הבסיס החוקי.
כל אימת שאינטרסים חיוניים של האדם הנוגע בדבר, או של ישות טבעית אחרת, מחייבים את העיבוד של מידע אישי, כי אז מהווה סעיף 6 ס"ק 1(ד) של התקנה את הבסיס החוקי.
כאשר העיבוד כאמור נדרש לשמירה על אינטרס מוצדק של החברה שלנו, או של צד שלישי, וכאשר האינטרסים, זכויות היסוד וחרויות היסוד של הנוגע בדבר אינם גוברים על האינטרס דלעיל של חברתנו, כי אז מהווה סעיף 6 ס"ק 1(ו) של התקנה את הבסיס החוקי לעיבוד כאמור.
3. מחיקת נתונים ותקופת שמירה
המידע האישי של האדם הנוגע בדבר נמחק או נחסם ברגע שבו מתבטל הצורך בשמירתו. עם זאת, שמירת מידע יכולה להתבצע כאשר הדבר נדרש על פי הוראות המחוקק האירופי או הלאומי בפקודות, חוקים או תקנות אחרות של האיחוד האירופי, אשר להם כפוף הממונה. חסימת מידע או מחיקתו מתרחשות גם, כאשר פוקעת ארכה לשמירת המידע על פי אחת הנורמות החוקיות שצוינו לעיל, למעט אם קיים צורך בהמשך שמירת הנתונים למטרת חתימה על חוזה או לביצועו.
III. הפקת אתר האינטרנט ויצירת קובצי יומן
1. תיאור המערכת שלנו והיקפה
בכל גלישה בעמוד האינטרנט שלנו, המערכת שלנו אוגרת נתונים ומידע באופן אוטומטי על מערכת המחשב של השרת הגולש.
במסגרת זו נאספים הנתונים הבאים:

(1) מידע על הדפדפן ועל הגרסה שבשימוש
(2) מערכת ההפעלה של המשתמש
(3) ספק שירות האינטרנט של המשתמש
(4) כתובת ה-IP של המשתמש
(5) תאריך ושעת הגישה
(6) אתרי אינטרנט שמהם המערכת של המשתמש מגיעה לדף האינטרנט שלנו
(7) אתרי אינטרנט שאליהם גולשת המערכת של המשתמש דרך אתר האינטרנט שלנו
בה בעת, נשמרים הנתונים בקובצי היומן של המערכת שלנו. לא מתבצעת שמירה של נתונים אלה יחד עם מידע אישי אחר של המשתמש.

2. הבסיס החוקי של עיבוד המידע
הבסיס החוקי של השמירה הזמנית של המידע ושל קובצי היומן הוא סעיף 6 ס"ק 1(ו) של התקנה.
3. מטרת עיבוד המידע
השמירה הזמנית של כתובת ה-IP על ידי המערכת נדרשת כדי לאפשר את משלוח אתר האינטרנט לשרת של המשתמש. למטרה זו נדרש לשמור את כתובת ה-IP של המשתמש לכל משך המושב.

השמירה בקובצי יומן מתבצעת כדי להבטיח את תפקודיות אתר האינטרנט. בנוסף, המידע משמש אותנו למיטוב אתר האינטרנט ולאבטחת מערכות המידע הטכניות שלנו. בהקשר האמור לא מתבצעת הערכה של המידע למטרות שיווק.

במטרות דלעיל נכלל גם האינטרס המוצדק שלנו בעיבוד מידע על פי הוראות סעיף 6 ס"ק 1(ו)
של התקנה.
4. תקופת שמירת המידע
הנתונים נמחקים ברגע שבו אלה כבר אינם נדרשים לעמידה במטרה שלשמם הם נאספים. במקרה של איסוף מידע לבניית אתר אינטרנט, המקרה דלעיל מתקיים כאשר המושב הנוגע בדבר מסתיים.
במקרה של שמירת מידע בקובצי יומן, המקרה דלעיל מתקיים, לכל המאוחר, כעבור שבעה ימים. שמירת מידע מעבר לאמור לעיל אינה אפשרית. במקרה זה נמחקות כתובות ה-IP של המשתמש או הן מוסרות, כך שלא מתאפשר יותר הייחוס שלהן ללקוח הגולש.
5. אפשרות הגשת התנגדות והסרה
איסוף המידע להפקת אתר האינטרנט ולשמירת המידע בקובצי יומן הוא בלתי נמנע לתפעול דף האינטרנט. לפיכך, לא עומדת למשתמש הזכות להגיש התנגדות.
IV. טופס יצירת קשר ויצירת קשר באמצעות דואר אלקטרוני
1. תיאור עיבוד המידע והיקפו
בעמוד האינטרנט שלנו קיים טופס יצירת קשר שבו אפשר להשתמש ליצירת קשר אלקטרונית. כאשר משתמש עושה שימוש באפשרות זו, כי אז מועברים אלינו הפרטים המוזנים בטופס זה והם נשמרים בהתאם. נתונים אלה הם, כדלהלן:

(1) שם
(2) רחוב ומספר בית
(3) מיקוד ועיר/יישוב
(4) טלפון
(5) פקס
(6) דואר אלקטרוני

לצורך עיבוד המידע, במסגרת נוהל המשלוח אנו מבקשים את הסכמתך ואף מפנים לתצהיר ההגנה על המידע זה.

לחילופין, תוכל ליצור קשר באמצעות כתובת הדוא"ל שצוינה לעיל. במקרה זה, אנו נשמור את המידע האישי של המשתמש המועבר באמצעות הודעת הדוא"ל.

לא מתבצעת העברה של הנתונים לצדדים שלישיים בהקשר זה, והנתונים נשמרים אך ורק
לעיבוד הפנייה.
2. הבסיס החוקי של עיבוד המידע
כאשר קיימת הסכמה של המשתמש, מהווה סעיף 6, ס"ק 1(א) של התקנה את הבסיס החוקי
לעיבוד המידע.

הבסיס החוקי לעיבוד המידע המועבר במהלך משלוח הודעת דוא"ל הוא סעיף 6, ס"ק 1(ו) של התקנה. כאשר יצירת הקשר באמצעות דוא"ל נועדה לחתימה על חוזה, כי אז מהווה, גם, סעיף 6 ס"ק 1(ב) של התקנה את הבסיס החוקי.
3. מטרת עיבוד המידע
עיבוד המידע האישי מתוך מסכת הקלט משמש אותנו אך ורק לטיפול ביצירת הקשר. במקרה של יצירת קשר באמצעות דוא"ל מתקיים גם האינטרס הדרוש והמוצדק של עיבוד המידע.
המידע האישי הנוסף המעובד במהלך נוהל משלוח ההודעה, מיועד למנוע שימוש לרעה בטופס יצירת הקשר ולהבטיח את ביטחונן של מערכות המידע הטכניות שלנו.
4. תקופת שמירת המידע
הנתונים נמחקים מיד לאחר שהם כבר אינם נדרשים לעמידה במטרה של איסופם. זה המקרה בכל הנוגע למידע האישי שמקורו במסכת הקלט של טופס יצירת הקשר, ולמידע האישי הנשלח בהודעת דוא"ל, כאשר הדו-שיח הנוגע בדבר עם הלקוח מסתיים. הדו-שיח מסתיים, כאשר אפשר להסיק מנסיבות העניין כי המצב העובדתי הובהר באופן סופי.

המידע האישי הנוסף הנאסף במהלך נוהל המשלוח כאמור נמחק כעבור שבעה ימים לכל היותר.
5. אפשרות העלאת התנגדות ומחיקה
המשתמש רשאי לבטל בכל עת את הסכמתו לעיבוד המידע האישי. כאשר משתמש יוצר עמנו קשר באמצעות הודעת דוא"ל, כי אז הוא רשאי להתנגד בכל עת לשמירת המידע האישי שלו. במקרה זה לא ניתן להמשיך לקיים את הדו-שיח.

לביטול ההסכמה ולהשגת התנגדות לשמירת המידע האישי יש ליצור קשר עם הממונה שלנו על הגנת פרטיות המידע, לפי הפרטים שלהלן:

Am Marktplatz 7/8
15806 Zossen
טלפון: +49 (0)3377 3305522
פקס: +49 (0)3222 6888062
דוא"ל: datenschutz@ee-erbenermittlung.de

במקרה זה, נמחק מלוא המידע האישי שנשמר במהלך יצירת הקשר.
V. ניתוח רשת האינטרנט על ידי Matomo (לשעבר PIWIK)
1. היקף העיבוד של המידע האישי
אנו משתמשים בכלי התוכנה מבוסס קוד פתוח Matomo (לשעבר PIWIK) לניתוח התנהלות הגלישה של המשתמשים שלנו. בעשותנו כן אנו לא משתמשים בעוגיות. כאשר מתבצעת גלישה לעמודים יחידים של אתר האינטרנט שלנו, אנו שומרים את המידע שלהלן:
(1) שני ביטים של כתובת ה-IP של מערכת הגלישה של המשתמש
(2) דף האינטרנט שבו מתבצעת הגלישה
(3) אתר האינטרנט שממנו הגיע המשתמש לגלישה בדף האינטרנט (Referrer)
(4) דפי המשנה שאליהם מתקיימת גלישה מדף האינטרנט שהוצג בתחילה
(5) משך השהות בדף האינטרנט
(6) תכיפות הגלישה לדף האינטרנט
התוכנה רצה במקרים אלה אך ורק על גבי השרתים של דף האינטרנט שלנו. שמירת המידע האישי של משתמשים מתבצעת, במקרים אלה, אך ורק בשרתים אלה. כמו כן, לא מתבצעת העברה של מידע אישי לצדדים שלישיים.

התוכנה מכוונת כך, שכתובות ה-IP אינן נשמרות במלואן, כי אם על ידי מחיקת שני ביטים של כתובת ה-IP (לדוגמה: 192.168.xxx.xxx). באופן זה, לא ניתן לייחס עוד את כתובת ה-IP המקוצרת לשרת הגולש.
2. הבסיס החוקי של עיבוד המידע האישי
הוראות סעיף 6 ס"ק 1(ו) של התקנה מהוות את הבסיס החוקי של עיבוד המידע האישי של משתמשים.
3. מטרת עיבוד המידע
עיבוד המידע האישי של המשתמשים מאפשר לנו לנתח את התנהלות הגלישה של המשתמשים שלנו. בזכות הערכת הנתונים המתקבלים מניתוח זה, אנו יכולים לחבר יחד פיסות מידע בדבר השימוש ברכיבים יחידים של דף האינטרנט שלנו, והדבר מסייע לנו לשפר כל הזמן את דף האינטרנט שלנו כמו גם את ידידותו למשתמש. עם מטרות אלה נמנה גם האינטרס המוצדק שלנו בעיבוד המידע על פי הוראות סעיף 6 ס"ק 1(ו) של התקנה. נוהל האנונימיזציה של כתובת ה-IP נותן מענה מספיק לאינטרס המשתמש בהגנה על פרטיות המידע האישי שלו.
4. תקופת שמירת המידע
המידע נמחק ברגע שבו הוא כבר אינו דרוש לנו למטרות רישום, כלומר בחלוף 35 ימים.

5. אפשרות הגשת התנגדות ואפשרות ההסרה
למידע נוסף על אודות הגדרות הפרטיות של תוכנת Matomo ראה בקישור זה: https://matomo.org/docs/privacy.
VI. זכויות האנשים הנוגעים בדבר
כל אימת שמעובד מידע אישי שלך, אתה מוגדר כאדם הנוגע בדבר על פי DSGVO ("התקנה") ולפיכך עומדות לך הזכויות הבאות כלפי הממונה:
1. זכות לקבלת מידע
אתה רשאי לבקש מן הממונה אישור לשאלה האם אנו מעבדים מידע אישי הנוגע לך.
כל אימת שמתבצע עיבוד מידע כאמור, אתה רשאי לבקש מן הממונה פרטים על הנושאים שלהלן:
(1) המטרות שלשמן מעובד המידע האישי;
(2) קטגוריות המידע האישי המעובדות על-ידינו;
(3) המקבלים, או, לחילופין, קטגוריות המקבלים אשר לרשותם נמסר והתגלה המידע האישי, או שהוא יימסר או יתגלה בעתיד;
(4) תקופת השמירה המתוכננת של המידע האישי הנוגע לך או, אם אין זה מתאפשר למסור על כך מידע ספציפי, אמות המידה לקביעת תקופת שמירת המידע;
(5) קיום זכות לתיקון המידע האישי הנוגע לך, או למחיקתו, קיום זכות להגבלת העיבוד על ידי הממונה, או קיום זכות הגשת התנגדות לעיבוד זה;
(6) קיום זכות הערעור בפני רשות פיקוח;
(7) כלל המידע הזמין בדבר מקור הנתונים, כאשר המידע האישי אינו נאסף מן האדם הנוגע בדבר;
(8) קיום תהליך קבלת החלטות אוטומטי הכולל יצירת פרופיל על פי סעיף 22 ס"ק 1 ו-4 של התקנה וגם – לכל הפחות במקרים שבהם התהליך קיים – קיום מידע משמעותי בדבר הלוגיקה המעורבת בתהליך, ההשלכות ועל ההשפעות המבוקשות של עיבוד מסוג זה בעבור האדם הנוגע בדבר.
אתה רשאי לבקש מידע בשאלה האם המידע האישי שלך מועבר למדינה שלישית או לחזקתו של ארגון בינלאומי. בהקשר זה, אתה רשאי לבקש לקבל מידע על הערבויות המתאימות על פי סעיף 46 של התקנה בכל הנוגע להעברת המידע.
2. זכות התיקון
עומדת לך הזכות לתיקון ו/או להשלמת המידע כלפי הממונה כאשר המידע האישי הנוגע לך שגוי או חלקי. חלה חובה על הממונה לבצע את התיקון מיידית.
3. הזכות להגבלת העיבוד
אתה רשאי לבקש את הגבלת עיבוד המידע האישי הנוגע לך, בהתקיים התנאים המוקדמים הבאים:
(1) כאשר אתה טוען כי המידע האישי הנוגע לך שגוי במשך תקופה המאפשרת לממונה לבחון את נכונות המידע האישי;
(2) העיבוד מנוגד לחוק ואתה מסרב למחיקת המידע האישי ומבקש, תחת זאת, את הגבלת השימוש במידע האישי;
(3) הממונה כבר אינו זקוק למידע האישי למטרות עיבוד, אולם אתה זקוק לו למטרות תביעת זכויות, למימושן או להגנה על זכויותיך, או
(4) אם הגשת התנגדות נגד העיבוד על פי סעיף 21 ס"ק 1 של התקנה וכאשר טרם נקבע האם הסיבות המוצדקות של הממונה גוברות על הנימוקים שלך.
כאשר הוגבל העיבוד של המידע האישי הנוגע לך, מותר העיבוד של נתונים אלה – ללא קשר לשמירתם – רק בכפוף לקבלת הסכמתך, או, לחילופין, למטרת תביעת זכויות על פי חוק, למימושן או להגנה עליהן, או להגנה על זכויות של ישות טבעית או משפטית אחרת, או מסיבות של התקיימות אינטרס ציבורי חשוב של האיחוד או של מדינה החברה בו.
כאשר הגבלת העיבוד בוצעה על בסיס התנאים המוקדמים שצוינו לעיל, יעדכן אותך הממונה לפני שההגבלה תבוטל.
4. זכות למחיקה
א) חובת מחיקה
אתה רשאי לבקש מן הממונה כי המידע האישי הנוגע לך יימחק ללא דיחוי, ועל הממונה חלה החובה למחוק מידע זה באופן מיידי, בכפוף לכך כי מתקיימת אחת הסיבות המצוינות להלן:
(1) המידע האישי הנוגע לך כבר אינו דרוש למטרה שלשמו הוא נאסף, או למטרה שלשמה הוא עובד בדרך אחרת.
(2) אתה מבטל את ההסכמה שלך לעיבוד המידע, שהתבסס על סעיף 6 ס"ק 1(א) או על סעיף 9 ס"ק 2(א) של התקנה, ולא קיים בסיס חוקי אחר לעיבודו.
(3) אתה מגיש התנגדות על פי סעיף 21 ס"ק 1 של התקנה נגד העיבוד ולא קיימות סיבות מוצדקות גוברות לעיבוד המידע, או, לחילופין, אתה מגיש התנגדות לעיבוד המידע על פי סעיף 21 ס"ק 2 של התקנה.
(4) המידע האישי שלך מעובד באופן המנוגד לחוק.
(5) מחיקת המידע האישי שלך נדרש לציות לחובה חוקית על פי דיני האיחוד, או על פי חוקי המדינות החברות בו, אשר להם כפוף הממונה.
(6) המידע האישי שלך נאסף בהקשר של השירותים המוצעים של חברת המידע על פי סעיף 8 ס"ק 1 של התקנה.
ב) העברת מידע לצדדים שלישיים
כאשר הממונה פרסם את המידע האישי שלך בציבור וכאשר חלה עליו החובה למחוק אותו על פי הוראות סעיף 17 ס"ק 1 של התקנה, כי אז הוא נוקט, תוך התחשבות בטכנולוגיה הזמינה ובעלויות היישום בצעדים הולמים, גם בכאלה בעלי אופי טכני, כדי לעדכן את הנושאים באחריות לעיבוד המידע האישי על כך כי האדם הנוגע בדבר ביקש מהם למחוק את כל הקישורים למידע האישי הזה, או, לחילופין, כי האדם הנוגע בדבר ביקש לקבל נתונים או העתקים או שכפולים של מידע אישי זה.
ג) החרגות
הזכות למחיקה אינה קיימת, כאשר מתקיים צורך בעיבוד לאחת המטרות המפורטות להלן:
(1) מימוש הזכות לביטוי חופשי של דעות ולמידע;
(2) ציות לחובה על פי חוק, הנדרשת על פי דיני האיחוד או על פי חוקי המדינות החברות בו ואשר הממונה כפוף להם, לביצוע משימה הנותנת מענה לאינטרס ציבורי או המתבצעת בעקבות מעשי אלימות ציבורית ואשר הוטלה על הממונה;
(3) מנימוקים של אינטרס ציבורי בתחום בריאות הציבור על פי סעיף 9 ס"ק 2 (ח) וגם (ט), כמו גם על פי סעיף 9 ס"ק 3 של התקנה;
(4) למטרות ארכוב הנותנות מענה לאינטרס ציבורי, למטרות מחקרים מדעיים או היסטוריים, או למטרות סטטיסטיות על פי סעיף 89 ס"ק 1 של התקנה, כאשר צפוי כי הזכות המצוינת בפסקה (א) תהפוך את מימוש המטרות של עיבוד מידע זה לבלתי אפשרי, או כאשר זו תקשה באופן מהותי על העמידה במטרות אלה, או
(5) לתביעת זכויות על פי חוק, למימושן או להגנה על זכויות אלה.
5. זכות לקבלת מידע
אם תבעת מן הממונה את הזכות לתיקון, מחיקה או להגבלת העיבוד, כי אז חלה עליו החובה להודיע על תיקון המידע, מחיקתו או על הגבלת עיבודו לכלל המקבלים, אשר להם הוא דיווח את המידע האישי הנוגע בדבר, למעט אם הדבר מתברר כבלתי אפשרי או כאשר הצעד כרוך במאמץ
שאינו מידתי.
אתה רשאי להיות מעודכן על ידי הממונה על אודות מקבלי מידע אלה.
6. זכות להעברת נתונים
אתה רשאי לקבל את המידע האישי הנוגע לך, שאותו העמדת לרשות הממונה, בפורמט מובנה, מקובל וקריא במכונה. יתר על כן, אתה רשאי להעביר מידע זה לממונה אחר, ללא הפרעה או מניעה על ידי הממונה אשר לו המצאת את המידע האישי, בכפוף לכך
(1) כי העיבוד מתבסס על הסכמה על פי סעיף 6 ס"ק 1(א) או על פי סעיף 9 ס"ק 2(א) של התקנה, או, לחילופין, על פי סעיף 6, ס"ק 1(ב) של התקנה וגם
(2) כי העיבוד מתבצע באמצעות נהלים אוטומטיים.
בבואך לממש זכות זו, אתה רשאי גם לגרום לכך כי מידע אישי הנוגע לך יועבר ישירות מממונה אחד לממונה אחר, אם הדבר בר-ביצוע מבחינה טכנית. חל איסור כי בהעברה כאמור ייפגעו החופש והזכויות של אנשים אחרים.
הזכות להעברת המידע אינה חלה על עיבודו של מידע אישי, כאשר העיבוד נדרש לטיפול במשימה המהווה אינטרס ציבורי או כאשר הוא מבוצע כתוצאה ממעשי אלימות ציבוריים, אשר הועברה
לטיפול הממונה.
7. זכות ההתנגדות
אתה רשאי לערער בכל עת על עיבוד המידע האישי שלך, המתבצע על פי סעיף 6 ס"ק 1 (ה) או (ו) של התקנה, מנימוקים הנגזרים ממצבך המיוחד; האמור לעיל חל גם על יצירת פרופיל המבוססת על הוראות אלה.
הממונה חדל לעבד את המידע האישי שלך, למעט אם יש ביכולתו להמציא נימוקים משכנעים וברי-הגנה לטובת העיבוד, הגוברים על האינטרסים, הזכויות והחופש שלך, או למעט אם עיבוד המידע משמש לתביעת זכויות, למימושן או להגנה עליהן.
כאשר המידע האישי שלך מעובד כדי לעסוק בדיוור ישיר, כי אז אתה רשאי להגיש התנגדות בכל עת לעיבוד המידע האישי שלך למטרות פרסום מעין אלה; האמור לעיל חל גם על יצירת פרופיל, כל אימת שזו קשורה בדיוור ישיר מסוג זה.
אם אתה מגיש התנגדות לעיבוד המידע למטרות דיוור ישיר, כי אז לא יעובד עוד המידע האישי הנוגע לך למטרות אלה.
עומדת בפניך האפשרות, בקשר עם השימוש בשירותי חברת המידע – ללא קשר להנחיה 2002/58/EG – לממש את זכות ההתנגדות שלך באמצעים אוטומטיים, שבהם נעשה שימוש במפרטים טכניים.
8. זכות לביטול תצהיר ההסכמה בנושא ההגנה על פרטיות המידע על פי חוק
אתה רשאי לבטל בכל עת את תצהיר ההסכמה שלך בנושא ההגנה על פרטיות המידע. אין בביטול ההסכמה כדי לפגוע בחוקיות העיבוד שבוצע על בסיס תצהיר הסכמה עד למועד ביטולו של
תצהיר זה.
9. החלטה אוטומטית במקרים יחידים לרבות הפקת פרופיל
אתה רשאי שלא לתת את הסכמתך להיות כפוף להחלטה המתקבלת בעקבות עיבוד אוטומטי – ובכלל זה יצירת פרופיל – לה השלכות משפטיות כלפיך, או הגורמת לך עומס מהותי באופן דומה. האמור לעיל אינו חל, כאשר ההחלטה
(1) נדרשת למטרת עריכת החוזה בינך לבין הממונה, או לביצועו,
(2) מותרת על פי הוראות חוקיות של האיחוד, או של מדינות החברות בו, שלהן כפוף הממונה, וכאשר הוראות חוקיות אלה כוללות צעדים נאותים לשמירה על הזכויות ועל החופש שלך, כמו גם על האינטרסים המוצדקים שלך, או
(3) מתקבלת בהסכמתך המפורשת.
יצויין, עם זאת, כי חל איסור שהחלטות אלה יתבססו על קטגוריות מיוחדות של מידע אישי על פי סעיף 9, ס"ק 1 של התקנה, בתנאי שסעיף 9 ס"ק 2 (א) או (ז) של התקנה אינם חלים, ולכך כי ננקטו צעדים הולמים להגנה על זכויותיך ועל החופש שלך כמו גם על האינטרסים המוצדקים שלך.
בכל הנוגע למקרים שצוינו בסעיפים (1) ו-(3) לעיל, נוקט הממונה בצעדים נאותים על מנת לשמור על זכויותיך, על החופש שלך ועל האינטרסים המוצדקים שלך, שעמם נמנית, לכל הפחות, הזכות לדאוג למעורבות של אדם מטעם הממונה, להסברת נקודת המבט העצמית והזכות להגשת
התנגדות להחלטה.
10. הזכות להגיש ערעור אצל רשות פיקוח
מבלי לגרוע מסעד חוקי מינהלי-משפטי או שיפוטי אחר, עומדת לך זכות הערעור בפני רשות פיקוח, במיוחד במדינה החברה שבה אתה מתגורר דרך קבע, במדינת מקום עבודתך או במדינה שבה בוצעה ההפרה לכאורה, זאת כאשר אתה סבור כי עיבוד המידע האישי שלך מפר את
הוראות התקנה.
רשות הפיקוח שבה הוגש הערעור מעדכנת את המערער בדבר סטאטוס הערעור והתוצאה של הליך הערעור, בכלל זה על האפשרות לסעד משפטי על פי צו של ערכאת שיפוט על פי סעיף 78
של התקנה.