1. בעלות

1.1 אתר האינטרנט www.emrich-israel.com (להלן: "האתר") מופעל על ידי Erben-Ermittlung Emrich GmbH & Co. KG שותפות מוגבלת ("שלנו", "לנו", "אמריך ישראל" ו"אנחנו "). אנחנו השותפות המוגבלת של Erben-Ermittlung Emrich GmbH & Co. KG בברלין (גרמניה) ורשומים בישראל עם מספר תאגיד 530257385. כתובתנו רחוב המלאכה 6, כניסה D, לוד 7152012 ישראל.

1.2 אין אנו מתחייבים לגבי הדיוק והשלמות של המידע המופיע באתר, ואיננו אחראים לרלוונטיות של המידע או זמינותו. שימוש באתר כפוף למדיניות הפרטיות אשר עליכם לקרוא לפני הכניסה לאתר.

2 מבוא חשוב

2.1 אלה הם תנאי השימוש באתר ("תנאים"), החלים על השימוש באתר. על ידי שימוש באתר הנכם מסכימים לתנאים אלו.

2.2 אם אינך מסכים לתנאים, אינך רשאי לגשת לאתר או להשתמש בו.

3 שימוש באתר

3.1 האתר כולל טופס ליצירת קשר עם אנשי הצוות שלנו. על ידי שימוש בה, אתה מסכים לספק פרטים אמיתיים, מדויקים, עדכניים ומלאים. על ידי שימוש בטופס, את/ה גם מסכים ומבין כי הגשת מידע כלשהו באמצעות הטופס הוא מרצונך החופשי ונעשית ללא כפייה, וכי את/ה לא חייב לספק לנו כל מידע מעבר למה שאתה בוחר לשתף. להסבר כיצד נעשה שימוש במידע שנשלח באמצעות הטופס, נא לעיין במדיניות הפרטיות שלנו.

3.2 אתה מסכים שלא:

3.2.1 להתחזות לאדם אחר או להשתמש בשם בדוי או בשם שאינך מורשה להשתמש בו, או ליצור זהות מזויפת או מוצא או כתובת דואר אלקטרוני או לנסות להטעות אותנו או אחרים לגבי זהות או מקור של כל תקשורת או לספק פרטי קשר לא מדויקים או לא מהימנים;

3.2.2 לשנות, לגשת או להפוך לזמין נתונים המאוחסנים במחשב או בהתקן שאליו ניגשת דרך הרשת שלנו, כאשר: (i) בעל הנתונים, המחשב או המכשיר נקט פעולות כדי למנוע ממך לעשות זאת; או (ii) הבעלים הביעו רצון שלא תעשה זאת;

3.2.3 לגרום נזק, להפריע או לשבש את הגישה לאתר או לעשות כל דבר שעלול לפגוע בתפקודו;

3.2.4 להשתמש באתר בכל דרך לשלוח הודעות דואר אלקטרוני לא רצויות (מסחריות או אחרות) או חומר כלשהו למטרות שיווק או פרסום, או כל שימוש דומה באף אחת מהן;

3.2.5 לזייף את בעלות האמיתית או זכויות יוצרים של תוכנה או חומר או מידע אחר הכלול בקובץ הזמין דרך האתר; ו / או

3.2.6 להשיג או לנסות להשיג גישה לא מורשית, בכל אמצעי שהוא, לאתר.

4 מה נעשה

4.1 נשתמש במאמצים סבירים כדי לשמור על האתר. האתר כפוף לשינוי מעת לעת. לא תהיו זכאים לפיצוי כלשהו משום שאינך יכול להשתמש בחלק כלשהו של האתר עקב כשל, השעייה או משיכה של האתר כולו או חלקו מכל סיבה שהיא.

4.2 אנו נשתמש במאמצים סבירים כדי לאמת את הדיוק של כל מידע שאנו מספקים באופן ישיר או באמצעות כל שותפי האתר בכל מקום מעשי אבל אין אנו מסוגלים להבטיח את דיוק המלא של מידע שיכול לעתים קרובות להשתנות.

5 מה אנחנו יכולים לעשות

5.1 אנו יכולים בכל עת:

5.1.1 לשנות או להוריד, באופן זמני או קבוע, את האתר (או כל חלק ממנו) עם או ללא הודעה אליך ולא נהיה אחראים כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו על כל שינוי או נסיגה של האתר; ו / או

5.1.2 לשנות תנאים אלה. המשך השימוש שלך באתר (או כל חלק ממנו) בעקבות שינוי זה ייחשב כקבלתך לשינוי כזה. באחריותך לבדוק באופן קבוע כדי לקבוע אם התנאים השתנו. אם אינך מסכים לשינוי כלשהו בתנאים, עליך להפסיק באופן מיידי את השימוש באתר

6 שותפים לאתר

6.1 האתר נשלט ומוצע על ידינו מגרמניה.

6.2 האתר עשוי לכלול קישורים לאתרים ומשאבים שבבעלות צדדים שלישיים. באתרים ובמשאבים של צד שלישי זה יש תנאי שימוש ופרטיות משלו ועליך לעמוד בהם. הינך מאשר ומסכים לכך שאיננו אחראים לזמינותם של אתרים או משאבים חיצוניים אלה ואיננו תומכים או אחראים, במישרין או בעקיפין, לנוהלי הפרטיות או לתכנים (לרבות תוכן לא נכון או משמיץ) של אתרים אלה , לרבות (ללא הגבלה) כל פרסום, מוצרים או חומרים או שירותים אחרים הנמצאים באתרים או במשאבים אלה, או לכל נזק, אובדן או עבירה שנגרמו למעשה או לכאורה, כביכול, כתוצאה מהשימוש או מההסתמכות על כל תוכן, סחורות או שירותים כאלה הזמינים באתרים או במשאבים חיצוניים אלה.

הגבלת אחריות

7.1 הנכם מסכימים כי השימוש באתר הוא על אחראיותכם בלבד.

7.2 האתר מוצע על בסיס "as is" לידיעה ושימוש אישי בלבד. אלא אם צוין בתנאים והתניות נפרדים הנוגעים למוצר או לשירות מסוים, ובמותרות החוק, אין אנו מתחייבים בכל דרך, מפורשת או משתמעת, ביחס לאתר, או מוצרים או שירותים המוצעים באתר לרבות אך לא רק, אחריות לאיכות, התאמה למטרה מסוימת, זמינות, אי הפרה של זכויות של צד שלישי, תאימות, אבטחה, דיוק, מצב או שלמות.

7.3 במידה המותרת על פי חוק, לא נהיה אחראים לנזקים כלשהם, לרבות אך לא רק, נזקים בגין אי-שימוש, נתונים או רווחים, הנובעים משימוש או מביצוע האתר, מתן או כשל לספק שירותים, או לכל מידע שהושג באמצעות האתר, או הנובע בדרך אחרת מהשימוש באתר, בין אם על בסיס חוזה, עוולה או אחרת, ללא הגבלה.

7.4 על אף האמור בתנאים אין אמריך ישראל מתנערת מאחריות למוות או לפגיעה גופנית או לנזקים שנגרמו עקב התנהגות בלתי הולמת.

7.5 אמריך ישראל שומרת לעצמה את הזכות להסיר כל מידע או חומר באתר ללא אזהרה וללא כל פגיעה בזכויות אחרות שנצברו ו / או להעמיד לרשותו מידע או חומר כאמור כאשר נדרשת לעשות כן על פי דין או כאשר נדרשת לעשות כן גופים רגולטוריים או ארגוני אכיפת החוק.

8 שיפוי

8.1 אתה מתחייב כי לא תשתמש באתר לכל מטרה או בכל דרך שהיא אסורה על פי תנאים אלה או אחרת אינה חוקית.

8.2 הנך מסכים לשפות את אמריך ישראל, נושאי משרה ועובדי החברה בגין כל הפסד שהוא או הם עלולים לסבול, במישרין או בעקיפין, מכל הפרה על ידך בהתחייבות זו.

זכויות קניין רוחני

9.1 האתר, וכל המידע והמצגים הגרפיים או התמונות עליו ("תוכן") הם בבעלות או ברישיון של אמריך ישראל. זכויות היוצרים וכל זכויות הקניין הרוחני האחרות בתוכן הינן הרכוש הבלעדי של אמריך ישראל או של מורשי הרישיון שלה, אלא אם כן נאמר אחרת.

9.2 באפשרותך להציג את האתר על מסך המחשב, אך אינך רשאי להדפיס את תוכנו במדפסת או בכל מדפסת אחרת, לכל שימוש שהוא.

9.3 ללא הסכמתנו בכתב, אינך רשאי להשתמש, להעביר, להעתיק או לשכפל כל חלק של התוכן, האתר או קוד המקור של HTML כולו או בחלקו, בכל צורה שהיא או בכל אמצעי, אלקטרוני, מכני או בכל דרך אחרת, למעט למטרה הבלעדית של הצגת תוכנו. זה כולל שכפול אלקטרוני על ידי העלאה או הורדה.

9.4 אתה מתחייב כי הנך צופה באופן חוקי באתר זה בתחום השיפוט שבו אתה נושא. אתה אחראי לציית לכל החוקים שבסמכות השיפוט הנוגעים להצגת תוכן או השימוש בו.

הגנת וירוסים ותאימותם

10.1 תוך נקיטת אמצעי זהירות מסוימים לאיתור וירוסי מחשב ולקיום מנגנוני אבטחה, אין באפשרותנו להבטיח שהאתר יהיה נטול וירוסים.

10.2 אמריך ישראל לא יהיה אחראי לכל אובדן או נזק שייגרם כתוצאה מכל וירוס או הפרת אבטחה. אמריך ישראל אינו נותן כל אחריות באשר לתאימות האתר עם מערכות המחשוב, התוכנה ו / או החומרה שלך.

11 סיום

12 אמריך ישראל רשאי להגביל את גישתך לאתר, לסרב להתכתב איתך ו / או להסיר את פרטיך ממסד הנתונים הרלוונטי מבלי לפגוע בזכויות אחרות שנצברו, ללא הודעה מוקדמת לך היכן ש:

12.1.1 קיים שינוי רגולטורי או סטטוטורי המגביל את היכולת לספק גישה לאתר;

12.1.2 כל אירוע מעבר לשליטה הסבירה של אמריך ישראל, המונע מאמריך ישראל לספק גישה לאתר (לדוגמה, וללא הגבלה, קשיים טכניים, בעיות קיבולת ותקלות תקשורת); אוֹ

12.1.3 אמריך ישראל רואה, לפי שיקול דעתו הבלעדי, כי אתה פוגע באתר או פועל באופן אחר בניגוד לתנאים אלה.

13 כללי

13.1 אלא אם צוין אחרת, האתר מופנה אך ורק למי שמקבל גישה לאתר זה מישראל. מי שבוחר לגשת לאתר ממקום מחוץ לישראל אחראי על ציות לחוקים המקומיים אם וככל שיחולו החוקים המקומיים.

13.2 כשל או עיכוב של אמריך ישראל באכיפת ציות לתנאים אלה לא יהווה ויתור על זכות זו או על כל זכות אחרת שנקבעה בתנאים אלה.

13.3 אם הוראות כלשהן מתנאים אלה תהיינה בלתי חוקיות, בטלות או מכל סיבה שהיא בלתי ניתנות לאכיפה, אזי ההוראה תחשב כנתקה ולא תשפיע על תוקפן של שאר ההפרשות ואכיפתן.

13.4 תנאים אלה מהווים את מלוא ההסכם בינך לבין אמריך ישראל בנוגע לשימושך באתר ויחליפו כל הסכם או ייצוג קודם בגינו.

13.5 כל ההודעות שימסרו על ידי כל אחד מאתנו על-פי או בקשר לתנאים אלה ייחשבו במידה מספקת כאשר הוא מועבר בדואר אלקטרוני בכל מקרה המופנה אליך בכתובת הדואר האלקטרוני שנתת לנו בכתובת הדואר האלקטרוני המוצגת באתר.

13.6 התנאים כפופים לחוק הישראלי.